زرقانی س. م., مهدوی م. ج., & آباد م. (2014). تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی. جستارهای نوین ادبی, 46(4), 1-30. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.22056