سیدقاسمل. (2014). نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال. جستارهای نوین ادبی, 46(4), 135-148. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.24194