تکرس. (2014). مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392. جستارهای نوین ادبی, 46(4), 149-167. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.29016