زرقانی س. م.; مهدوی م. ج.; آباد م. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 4, p. 1-30, 19 abr. 2014.