سیدقاسم ل. نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 4, p. 135-148, 19 abr. 2014.