زرقانی سیّد مهدی, مهدوی محمد جواد, و آباد مریم. 2014. “تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی”. جستارهای نوین ادبی 46 (4), 1-30. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.22056.