ضیاالدینیعلی, و فرخ نیامهین دخت. 2014. “بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی”. جستارهای نوین ادبی 46 (4), 31-60. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.23215.