تکرسمیه. 2014. “مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392”. جستارهای نوین ادبی 46 (4), 149-67. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.29016.