زرقانیس. م., مهدویم. ج. و آبادم. (2014) “تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی”, جستارهای نوین ادبی, 46(4), صص 1-30. doi: 10.22067/jls.v46i4.22056.