تکرس. (2014) “مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392”, جستارهای نوین ادبی, 46(4), صص 149-167. doi: 10.22067/jls.v46i4.29016.