[1]
روزبهم. و ضرونیق. ا., “نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی”, Jls, ج 46, ش 4, صص 111-134, آوریل 2014.