[1]
زرقانی س. م., مهدوی م. ج., و آباد م., “تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی”, Jls, ج 46, ش 4, صص 1-30, آوریل 2014.