[1]
تکرس., “مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392”, Jls, ج 46, ش 4, صص 149-167, آوریل 2014.