صادقی ل. “طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان)”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 4, Apr. 2014, صص 87-09, doi:10.22067/jls.v46i4.15794.