زرقانی س. م., مهدوی م. ج., و آباد م. “تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 4, Apr. 2014, صص 1-30, doi:10.22067/jls.v46i4.22056.