سیدقاسم ل. “نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 4, Apr. 2014, صص 135-48, doi:10.22067/jls.v46i4.24194.