تکرس. “مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 4, آوریل 2014, صص 149-67, doi:10.22067/jls.v46i4.29016.