روزبهمحمدرضا, و ضرونیقدرت اله. “نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 4 (آوریل 19, 2014): 111-134. دسترسی اکتبر 23, 2019. https://jls.um.ac.ir/article/view/17432.