روزبه محمدرضا, و ضرونی قدرت اله. “نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 4 (آوریل 19, 2014): 111-134. دسترسی جولای 19, 2019. https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/17432.