زرقانی سیّد مهدی, مهدوی محمد جواد, و آباد مریم. “تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 4 (آوریل 19, 2014): 1-30. دسترسی جولای 19, 2019. https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/22056.