ضیاالدینیعلی, و فرخ نیامهین دخت. “بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 4 (آوریل 19, 2014): 31-60. دسترسی اکتبر 23, 2019. https://jls.um.ac.ir/article/view/23215.