سیدقاسم لیلا. “نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 4 (آوریل 19, 2014): 135-148. دسترسی جولای 19, 2019. https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/24194.