1.
زرقانی سم, مهدوی مج, آباد م. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی. Jls [اینترنت]. 19آوریل2014 [ارجاع شده 19جولای2019];46(4):1-0. Available from: https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/22056