1.
ضیاالدینی ع, فرخ نیا مد. بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی. Jls [اینترنت]. 19آوریل2014 [ارجاع شده 19جولای2019];46(4):31-0. Available from: https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/23215