1.
سیدقاسم ل. نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال. Jls [اینترنت]. 19آوریل2014 [ارجاع شده 19جولای2019];46(4):135-48. Available from: https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/24194