1.
قائمی ف. از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران). Jls [اینترنت]. 19آوریل2014 [ارجاع شده 19جولای2019];46(4):61-6. Available from: https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/25298