1.
تکرس. مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392. Jls [اینترنت]. 19 آوریل 2014 [ارجاع شده 23 اکتبر 2019];46(4):149-67. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/29016