لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

جستارهای نوین ادبی
بازدید: 31

شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه

قبول قبول, یاحقی یاحقی
بازدید: 475

کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید

اکبری مفاخر اکبری مفاخر
بازدید: 42

تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان

فرضی فرضی, پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی
بازدید: 88

رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی

حاتمی حاتمی, نصر اصفهانی نصر اصفهانی, باباصفری باباصفری
بازدید: 37

بررسی واژة دهیو (Dahyu)

معینی سام معینی سام
بازدید: 29

بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی

پهلوان نژاد پهلوان نژاد, شهری شهری
بازدید: 25