دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

جستارهای نوین ادبی

ابیات نویافتة منسوب به سنایی

علی حوری علی حوری; یاحقّی یاحقّی

تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن

میرباقری فرد میرباقری فرد; آلگونه جونقانی آلگونه جونقانی

از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ

کوپا کوپا; حجازی حجازی; غضنفری مقدّم غضنفری مقدّم

چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران

قبادی قبادی; غلامحسین زاده غلامحسین زاده; مشرّف مشرّف; رامین نیا رامین نیا

بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده

خوشحال دستجردی خوشحال دستجردی; چهارمحالی چهارمحالی