لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

جستارهای نوین ادبی

تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی

حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم
بازدید: 54
بازدید: 59

حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی

كریمی دوستان ، ویسی كریمی دوستان ، ویسی
بازدید: 42