مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 48، شماره 188،(1394) شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه
( محمود حسن آبادی )
9278 چکیده   PDF
سال 46 ، شماره 181 (1392) معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ)
( محمود حسن آبادی )
4164 چکیده   PDF
سال 42، شماره 164،(1388) شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه
( قبول قبول ; یاحقی یاحقی )
3398 چکیده   PDF
سال 42، شماره 167،(1388) بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور
( گرجی گرجی ; میری میری )
3368 چکیده   MIRI.PDF
سال 48، شماره 191،(1394) در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی
( محمود حسن آبادی )
3363 چکیده   PDF
سال 46 ، شماره 180 (1392) بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین بر اساس الگوهای تبیین در علوم اجتماعیِ لیتل
( ابراهیم رنجبر )
3266 چکیده   PDF
سال 42، شماره 167،(1388) بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی
( سید حسین فاطمی ; مریم درپر )
3238 چکیده   FATEMI.PDF
سال 46، شماره 182، (1392) شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی
( هاشم صادقی ; محمود فتوحی )
3179 چکیده   PDF
سال 44، شماره 172،(1390) نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی
( فرامرز ادینه کلات ; سلمان ساکت )
3091 چکیده   PDF
سال45 ، شماره 176،(1391) حماسه نو در شعر شاملو
( سوسن جبری )
2894 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)