مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال45 ، شماره 176،(1391) بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی
( سیّد حسین فاطمی ; محمّدجعفر یاحقّی ; مه دخت پورخالقی چترودی ; رقیّه شیبانی‌فر )
434 چکیده   PDF
سال 49، شماره 193،(1395) درختی که تلخ آمد او را سرشت... (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی)
( سجاد آیدنلو )
397 چکیده   PDF
سال 41، شماره 161،(1387) بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل)
( ایزانلو ایزانلو )
382 چکیده   PDF
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) انواع بومی سرودهای خراسان
( حسن ذوالفقاری )
376 چکیده   PDF
سال44، شماره 174 (1390) نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی
( اکبر نحوی )
330 چکیده   PDF
سال 44، شماره 173،(1390) قصه شناسی نوش آفرین نامه
( حسن ذوالفقاری ; بهادر باقری ; صدیقه مهرانفر )
284 چکیده   PDF
سال 41، شماره 160،(1387) ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی
( رضی ، رحیمی رضی ، رحیمی )
240 چکیده   PDF
سال ۴۹، شماره 195،(۱۳۹۵) خوانشی روانکاوانه از داستان کوتاه «گرگ» اثر هوشنگ گلشیری
( معراج کاظمی ; ناصر ملکی ; بهمن فلاح )
210 چکیده   PDF
سال 48، شماره 191،(1394) تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی
( رضا رفائی قدیمی مشهد ; زهرا اختیاری )
205 چکیده   PDF
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای
( مصطفی رادمرد ; میر جلال الدین کزازی ; محمدعلی داودآبادی فراهانی )
202 چکیده   PDF