لیست داوران منتصب این شماره

  • ابوالفضل حری
  • اکبر شایان سرشت
  • حمید طبسی
  • سجاد آیدنلو
  • سمیرا بامشکی
  • فرزاد قائمی
  • فرزان سجودی
  • محمد رضا هاشمی
  • مریم صالحی نیا
  • چنگیز مولایی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

بازدید: 320
بازدید: 466