لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق
 • سعید زهره وند
 • سمیرا بامشکی
 • فرزاد قائمی
 • فرزان سجودی
 • محمد رضا هاشمی
 • محمدجواد مهدوی
 • محمدرضا پهلوان نژاد
 • محمود فتوحی رودمعجنی
 • مریم صالحی نیا
 • مهیار علوی مقدم
 • نجمه حسینی سروری
 • هادی یاوری
 • چنگیز مولایی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره