لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل حری
 • ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق
 • الهام اخلاقی باقوجری
 • بهزاد برکت
 • رحمان مشتاق مهر
 • زهره هاشمی
 • سجاد آیدنلو
 • سلمان ساکت
 • سمیرا بامشکی
 • سید جواد مرتضائی
 • فرزانه سادات علوی زاده
 • قدرت قاسمی پور
 • قهرمان شیری
 • محمد جعفر یاحقی
 • محمدجواد مهدوی
 • مریم حسینی
 • مریم صالحی نیا
 • مهدی خادمی کولایی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی