لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل حری
 • ابوالقاسم قوام
 • اسحاق طغیانی
 • امید همدانی
 • داوود عمارتی مقدم
 • زهرا اختیاری
 • عبدالرضا مدرس زاده
 • علیرضا نیکویی
 • محمد تقوی
 • محمد هادی فلاحی
 • محمود فتوحی رودمعجنی
 • مریم درپر
 • مریم صالحی نیا
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره