لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل حری
 • امیر منصوری
 • سجاد آیدنلو
 • سمیرا بامشکی
 • سکینه عباسی
 • سید مهدی زرقانی
 • فرزاد قائمی
 • محمد تقوی
 • محمود حسن آبادی
 • مریم خلیلی جهانتیغ
 • مه دخت پورخالقی چترودی
 • هاشم صادقی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره