ویژه نامه ادبیات حماسی و پژوهش های اسطوره شناسی (2)
سخن دبیر تخصصی دومین ویژه نامة مطالعات اسطوره شناسی و حماسی در حالی منتشر می شود که به برکت روی آوردن محققان مختلف به مطالعات حماسی و باز شدن افق های تازه¬ای در این گرایش تعداد مقالات این حوزه روز به روز رو به فزونی است. این امر حاکی از این است که اولاً اقبال دانشوران و محققان به قلمرو ادبیات حماسی و مطالعات اساطیری رو به گسترش است، در ثانی دامنه¬ها و زمینه های تازه ای مورد توجه محققان قرارگرفته و افزایش خود به خو.دی مقالات را سبب گردیده است. مطرح شدن بیشتر از پیش ادبیات حماسی و به ویژه شاهنامه فردوسی به دلیل نشر چاپ جدید تصحیح خالقی مطلق در ایران، دورشدن از فضای احساسی و ضد تاریخ دهه های گذشته، طر ح و به رسمیت شناخته شدن ادبیات حماسی به عنوان یک گرایش مستقل در برنامة دانشگاهی رشتة زبان و ادبیات فارسی، روی آوردن شتابناک نسل نو به مطالعات میان رشته¬ای و ادبیات تطبیقی و در نهایت رونق بازار نقد و نظریه های نوین ادبی و زبان شناسی و اشتیاق برای انطباق آن بر ادبیات کهن فارسی، همگی به گسترش تولید مقاله در این مسیر مثل بسیاری از زمینه های دیگر کمک کرده و کمیت مقالات مربوط به همه رشته ها و گرایش¬ها از آن جمله مطالعات مربوط به ادب حماسی، اسطوره شناسی و روانکاوی را تا حد زیادی بالا برده است. به موازات این گسترش کمّی اگر ما هم توقعمان را از نظر کیفی بالانبریم و به درج و ثبت مقالات و برنوشته های سبک و دم¬دستی اکتفا کنیم، در واقع به بحران شناخت و در هم ریحته شدن اساس پژوهش کمک کرده¬ایم. امیدواریم مطالعات حماسی و اسطوره¬ای، به عنوان یک ضرورت پژوهشی در حوزه¬های دانشگاهی و فضاهای علمی با بردباری و تأمل لازم دنبال شود و به تولید آثار پایدار و بنیادی و پیش برنده بینجامد. دبیر تخصصی دکتر محمّدجعفر یاحقّی
  • حمید طبسی
  • سجاد آیدنلو
  • علیرضا خوراکیان
  • فرزاد قائمی
  • محمد تقوی
  • محمد جعفر یاحقی
  • محمود حسن آبادی