لیست داوران منتصب این شماره

 • آرش اکبری مفاخر
 • زهرا اختیاری
 • سید محمد منصور
 • سید مهدی زرقانی
 • مجید فتاحی پور
 • محمد جعفر یاحقی
 • محمد جعفری قنواتی
 • محمد رضا صرفی
 • محمدجواد مهدوی
 • محمدرضا پهلوان نژاد
 • نرگس باقری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی