لیست داوران منتصب این شماره

  • ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق
  • فرزاد قائمی
  • فرزانه گشتاسب
  • محمد تقوی
  • محمد جعفر یاحقی
  • پدرام جم
  • چنگیز مولایی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

بازدید: 377

بررسی مفهوم «درویش راستین» در متون فارسی میانۀ زردشتی

فرزانه گشتاسب, نادیا حاجی پور, لعیا حسین زاده بهتاش
بازدید: 136