لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل حری
 • بهجت السادات حجازی
 • حسن ذوالفقاری
 • زینب صابرپور
 • سجاد آیدنلو
 • سلمان ساکت
 • سید مهدی زرقانی
 • فاطمه مجیدی
 • فرزاد قائمی
 • محمد تقوی
 • محمد جعفر یاحقی
 • محمدجواد مهدوی
 • مریم صالحی نیا
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی