لیست داوران منتصب این شماره

  • آرش اکبری مفاخر
  • ابوالقاسم قوام
  • سجاد آیدنلو
  • سمیرا بامشکی
  • محمد تقی راشد محصل
  • محمد جعفر یاحقی
  • محمدجواد مهدوی
  • مریم صالحی نیا
  • مه دخت پورخالقی چترودی
  • چنگیز مولایی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی