لیست داوران منتصب این شماره

 • آرش اکبری مفاخر
 • ابوالقاسم قوام
 • سجاد آیدنلو
 • سمیرا بامشکی
 • محمد تقی راشد محصل
 • محمد جعفر یاحقی
 • محمدجواد مهدوی
 • مریم صالحی نیا
 • مه دخت پورخالقی چترودی
 • مینا بهنام
 • چنگیز مولایی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی