لیست داوران منتصب این شماره

 • آرش اکبری مفاخر
 • ابوالفضل خطیبی
 • ابوالقاسم قوام
 • حسین ناظری
 • سید حسین فاطمی
 • سید مهدی زرقانی
 • عبدالله رادمرد
 • فرزاد قائمی
 • قدرت قاسمی پور
 • محمد تقوی
 • محمد جعفر یاحقی
 • مریم صالحی نیا
 • پارسا یعقوبی جنبه سرایی
 • پدرام جم
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی