لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالقاسم قوام
 • سجاد آیدنلو
 • سمیرا بامشکی
 • سید مهدی زرقانی
 • علی علیزاده
 • فرزاد بالو
 • فرزاد قائمی
 • لیلا حق پرست
 • محمد تقوی
 • محمد جعفر یاحقی
 • محمدجواد مهدوی
 • نسرین داودنیا
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره