لیست داوران منتصب این شماره

 • حمید عبدالهیان
 • زینب صابرپور
 • سید حسین فاطمی
 • سید مهدی زرقانی
 • عبدالله رادمرد
 • علیرضا مظفری
 • علیرضا نیکویی
 • فرزاد قائمی
 • محمد تقوی
 • محمود فتوحی رودمعجنی
 • محمود رضا قربان صباغ
 • مریم اسمعلی پور
 • مریم صالحی نیا
 • مه دخت پورخالقی چترودی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره