لیست داوران منتصب این شماره

 • رحمان مشتاق مهر
 • سعید شفیعیون
 • سید مهدی زرقانی
 • علی علیزاده
 • فرزاد قائمی
 • محمد تقوی
 • محمد جعفر یاحقی
 • محمدجواد مهدوی
 • محمود فتوحی رودمعجنی
 • محمود مدبری
 • مریم صالحی نیا

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی