لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل خطیبی
 • ابوالقاسم قوام
 • احسان قبول
 • سجاد آیدنلو
 • سید مهدی زرقانی
 • علی علیزاده
 • علی مشهدی
 • عیسی امن خانی
 • فرزاد قائمی
 • محسن اصغری نکاح
 • محمد تقوی
 • محمد تقی ایمان پور
 • محمد جعفر یاحقی
 • محمدجواد مهدوی
 • مه دخت پورخالقی چترودی
 • نسرین داودنیا
 • پدرام جم

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره