لیست داوران منتصب این شماره

  • ابوالقاسم قوام
  • جواد عباسی
  • سمیرا بامشکی
  • عبدالله رادمرد
  • فرزام حقیقی
  • مجتبی مجرد
  • محمد تقوی
  • محمدجواد مهدوی
  • مریم صالحی نیا
  • نرجس السادات سنگی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی