لیست داوران منتصب این شماره

 • آمنه مجذوب صفا
 • ابوالقاسم قوام
 • امیراقبال حیدرپور
 • زهرا حیاتی
 • سجاد آیدنلو
 • سعید شفیعیون
 • سعید قربانیان رهورد
 • سید مهدی زرقانی
 • عذرا قندهاریون
 • علی خزایی فر
 • فاطمه ماه وان
 • فرزاد قائمی
 • محمد جعفر یاحقی
 • محمد نجاری
 • محمدجواد مهدوی
 • محمود فتوحی رودمعجنی
 • مریم صالحی نیا
 • نرجس السادات سنگی
 • پیمان صالحی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره