لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل خطیبی
 • ابوالقاسم قوام
 • حسين حسن پور آلاشتي
 • حسین کارشکی
 • سجاد آیدنلو
 • سعید شفیعیون
 • سید حسین فاطمی
 • سید مهدی زرقانی
 • عبدالله رادمرد
 • عیسی امن خانی
 • فرزاد قائمی
 • قدرت قاسمی پور
 • محمد تقوی
 • محمود رضا قربان صباغ
 • محمود رضایی دشت ارژنه
 • پارسا یعقوبی جنبه سرایی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی