لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالقاسم قوام
 • امیر بوذری
 • جواد عباسی
 • سعید زهره وند
 • سید حسین فاطمی
 • سید مهدی زرقانی
 • عبدالله رادمرد
 • علیرضا نیکویی
 • عیسی امن خانی
 • فرشته محمدزاده
 • قدرت الله طاهری
 • محمد تقوی
 • محمدجواد مهدوی
 • مه دخت پورخالقی چترودی
 • مهشید گوهری کاخکی
 • نرجس السادات سنگی
 • پارسا یعقوبی جنبه سرایی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره