جستارهای نوین ادبی

بازدید: 169

شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه

قبول قبول, یاحقی یاحقی
بازدید: 851

کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید

اکبری مفاخر اکبری مفاخر
بازدید: 211

تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان

فرضی فرضی, پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی
بازدید: 308

رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی

حاتمی حاتمی, نصر اصفهانی نصر اصفهانی, باباصفری باباصفری
بازدید: 169

بررسی واژة دهیو (Dahyu)

معینی سام معینی سام
بازدید: 201

بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی

پهلوان نژاد پهلوان نژاد, شهری شهری
بازدید: 143